Praktijkinfo

Openingstijden van het Paramedisch Centrum Valkenburg zijn:

Maandag 08:00 - 20:00 uur
Dinsdag 08:00 - 20:00 uur
Woensdag 08:00 - 20:00 uur
Donderdag 08:00 - 20:00 uur
Vrijdag 08:00 - 20:00 uur
Zaterdag 08:00 - 12:00 uur
Zondag Gesloten

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken. Wanneer u niet voldoende mobiel bent om naar de praktijk te komen, is "behandeling aan huis" mogelijk.

Privacy / AVG

Privacy / AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Ons centrum

In ons centrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Plichten van het PMCV

Het PMCV is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.

 • Alle therapeuten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De therapeuten van het PMCV hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest (bijv. door verhuizing), is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw behandelgeschiedenis. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut een overdracht maakt voor uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd een overdracht aan te maken.
De overdracht krijgt u aansluitend persoonlijk mee.

Kosten

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering oefentherapie of fysiotherapie  vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard willen wij u hier ook bij helpen. 
De actuele tarievenlijst voor niet-verzekerden is terug te vinden in de behandelruimte en in toegevoegde bijlage.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt is het PMCValkenburg genoodzaakt de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

Alle therapeuten die werkzaam zijn bij Paramedisch centrum Valkenburg zijn gediplomeerd, gespecialiseerd, BIG geregistreerd en opgenomen  in het centraal kwaliteitsregister CKR.

Klachten

Indien u een klacht heeft, horen wij deze graag. Zo kunnen wij met u kijken hoe we een oplossing kunnen bieden en onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Heeft u een klacht over uw therapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem/haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met een van onze andere therapeuten. Ook kunnen wij u in contact brengen met de klachtencommissie van de klachtenregeling van onze beroepsverenigingen VVOCM en KNGF, bij wie wij zijn aangesloten.

Eigendommen

Het centrum stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.